top of page

   Ouders 

Wie zijn wij?

Het ‘Vrij Leersteuncentrum Limburg’  is het leersteuncentrum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de regio Limburg. Wij ondersteunen meer dan 300 scholen die ervoor gekozen hebben om van ons leersteun te ontvangen.

Ons team bestaat uit meer dan 200 enthousiaste leerondersteuners met verschillende expertises en vanuit diverse disciplines (leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs, kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, orthopedagogen …).

Zij zijn onderverdeeld in 20 mini-teams, die elk verbonden zijn aan een regio en scholengroep.

Wie ondersteunen we?

We ondersteunen leerlingen in het gewoon onderwijs, die een GC-, IAC- of OV4-Verslag hebben, dat opgesteld werd door het CLB. Dit document komt er nadat er samen met het CLB al een hele weg is afgelegd en er duidelijk nood is aan ondersteuning. 

Het verschil tussen de verschillende Verslagen:

 • GC = Gemeenschappelijk curriculum
  Leerlingen met een GC-verslag volgen het gemeenschappelijk curriculum, met redelijke aanpassingen.

 • IAC = Individueel aangepast curriculum
  Voor leerlingen met een IAC-verslag moet vooraf een kritische afweging gemaakt worden of het gemeenschappelijk curriculum al dan niet nagestreefd kan worden. Dan pas kan beslist worden om een individueel aangepast curriculum (IAC) op te starten of kan de overstap naar het buitengewoon onderwijs gemaakt worden.

 • OV4 = Opleidingsvorm 4
  Leerlingen met een OV4-verslag volgen het gemeenschappelijk curriculum, met redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs of maken de overstap naar het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 4). 

   

Het kunnen leerlingen zijn met een Verslag:

 • type basisaanbod: leerlingen met ernstige leermoeilijkheden

 • type 2: leerlingen met een verstandelijke beperking

 • type 3: leerlingen met gedrags- en/of emotionele problemen

 • type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis

Voor type 4, 6 en 7 is er een nauwe samenwerking met het Specifiek Leersteuncentrum Limburg.

Zij nemen die ondersteuningen op.

image.png

Wat doen we?

 • We ondersteunen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm (2 = uitbreiding van zorg, 3 = IAC of buitengewoon onderwijs). Meer uitleg hierover staat hier

 • We werken vanuit de noden van de leerling en de school.

 • We werken op leerling-, klas-, leerkracht- en/of teamniveau. 

 • We gaan systeemversterkend aan de slag. Dit betekent dat we proberen de leerkrachten en de scholen sterker te maken in het omgaan met leerlingen met specifieke noden. Zo kunnen de leerling, de leerkracht en de school nadien zelfstandig verder.

Hoe gaan we te werk?

De leersteun gebeurt in verschillende fasen.

 • Aanmeldingsfase

  • De school meldt aan in Diplon (voor alle types).

 • Opstartfase

  • Er vindt een opstartgesprek plaats met de verschillende partners (school, ouders, leerondersteuner ...).

  • We proberen de leervraag van de school en/of leerkracht helder te krijgen. 

  • We formuleren concrete doelen.

 • Ondersteuningsfase

  • We werken met de leerling, klas, leerkracht en/of het team. We bedenken samen acties waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

  • Tussentijds vinden er evaluaties plaats. Indien nodig kan bijgestuurd worden.

  • Aan het einde van het schooljaar is er een eindevaluatie met het oog op het nieuwe schooljaar. 

 • Afsluiten

  • In overleg met alle partners kan er beslist worden de ondersteuning af te sluiten. Dit betekent dat de leersteun niet meer actief is.

  • Indien er toch opnieuw een nood zou zijn, kan de leersteun wel terug opgestart worden.

Welke principes passen we toe?

 

 • De regie is in handen van de school: zij voeren de communicatie en plannen de overlegmomenten.

 • Als leersteuncentrum is het onze opdracht om alle leerlingen in het gewoon onderwijs zo goed mogelijk tot leren en deelnemen te laten komen binnen een gewone klas. Daarom proberen we de omgeving mee aan te passen, zodat iedereen het gevoel kan hebben dat hij ‘erbij hoort’.

 • De leersteun is flexibel en op maat: de ondersteuning blijft niet automatisch een volledig schooljaar doorlopen en zal misschien niet elke keer op dezelfde manier ingevuld worden. Dit kan zowel op niveau van de leerling, de leerkracht en het team zijn. Samen bespreken we bij de start hoe vaak, hoelang en op welke manier ondersteuning nodig zou kunnen zijn.    

 • De leersteun is afgestemd op de noden van de school: we bekijken samen wat de school precies wil leren of waarbij ze precies hulp nodig heeft. Ook mag de school mee aangeven voor welke noden we meer/minder of gedurende langere/beperktere tijd leersteun bieden. We hebben per schooljaar een vast aantal uren voor ondersteuning in een school. Wanneer er veel aanvragen zijn, kan het nodig zijn om samen keuzes te maken.

 • De leersteun is tijdig en tijdelijk: de ondersteuning loopt zolang als nodig, maar niet langer dan nodig. Wanneer de school en/of de leerling zelfstandig verder kan, wordt de ondersteuning afgesloten. Opnieuw opstarten is dan wel steeds mogelijk.

 • In de meeste situaties is er geen pasklaar antwoord. Daarom zoeken we samen naar oplossingen

 • Mogelijke acties worden afgetoetst aan de volgende vragen:

  • Is de actie een antwoord op deze specifieke hulpvraag/leervraag van de school of leerkracht?

  • Maakt de actie de leerling zelfstandiger?

  • Kan de leerkracht in de toekomst deze acties ook toepassen bij andere leerlingen of in andere situaties?

  • Maak ik mezelf als ondersteuner overbodig op lange termijn?

  • Hoe kan de actie opgenomen worden in de schoolwerking?

Met wie werken we samen?

 • We werken samen met alle betrokken partners: school, ouders, leerling, CLB, pedagogische begeleidingsdienst, eventueel externen (bv. psychiater, logopedist ...).

 • Iedereen heeft zijn eigen rol en taak. 

 • Alle partners werken samen rond de zorgvraag en zijn samen verantwoordelijk.

image.png

Hoe kan je het dossier van je kind opvolgen?

 • Het dossier van je kind wordt ingegeven in Diplon. Dit is een online programma waar de leerondersteuner een CirCQel invult, met daarin de beeldvorming, leervragen, doelen, onderwijsbehoeften, redelijke aanpassingen, ondersteuningsbehoeften en strategieën.

 • De school of de leerondersteuner kan jou als ouder toegang geven tot dit dossier. Je krijgt hiervoor een uitnodiging om een account aan te maken in Diplon.

 • Hieronder vind je een stappenplan over hoe je een account maakt in Diplon en hoe je het dossier van je kind kan bekijken. 

   

Inloggen in Diplon voor ouders

bottom of page