top of page

   Werking 

Wie ondersteunen we?

We ondersteunen leerlingen in het gewoon onderwijs met een GC-, IAC- of OV4-Verslag. Hierin staan de specifieke onderwijsbehoeften beschreven. Dit document wordt opgesteld door het CLB, nadat een HGD-traject (handelingsgericht diagnostisch traject) met de school is doorlopen en met de ouders is besproken.

Het verschil tussen de verschillende verslagen:

 • GC = Gemeenschappelijk curriculum
  Leerlingen met een GC-verslag volgen het gemeenschappelijk curriculum, met redelijke aanpassingen.

 • IAC = Individueel aangepast curriculum
  Voor leerlingen met een IAC-verslag moet vooraf een kritische afweging gemaakt worden of het gemeenschappelijk curriculum al dan niet nagestreefd kan worden. Dan pas kan beslist worden om een individueel aangepast curriculum (IAC) op te starten of kan de overstap naar het buitengewoon onderwijs gemaakt worden.

 • OV4 = Opleidingsvorm 4
  Leerlingen met een OV4-verslag volgen het gemeenschappelijk curriculum, met redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs of maken de overstap naar het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 4). 

   

Tot juni 2023 werd er een Gemotiveerd Verslag (GV) of Verslag M-decreet (V) opgesteld. Het vroegere gemotiveerd Verslag komt overeen met het huidige GC-verslag en het vroegere Verslag met het huidige IAC-verslag. Het OV4-verslag is een vernieuwde toevoeging.

Wat doen we?

Als leersteuncentrum is het onze opdracht om alle leerlingen in het gewoon onderwijs zo goed mogelijk tot leren en participeren te laten komen binnen een gewone klasomgeving. Daarom proberen we de omgeving mee aan te passen, zodat iedereen het gevoel kan hebben dat hij ‘erbij hoort’. Dit is de inclusie-gedachte die we mee willen verspreiden.

We willen dan ook vooral de kennis en vaardigheden van de leraren en schoolteams versterken om nog beter in te zetten op een inclusieve klas- en schoolcultuur. We proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen voordeel hebben bij de acties die we samen met de school uitvoeren.

De leersteun is:

 • afgestemd op de noden van de school: we bekijken samen wat de school precies wil leren of waarbij ze precies hulp nodig heeft. Ook mag de school mee aangeven voor welke noden we meer/minder of gedurende langere/beperktere tijd leersteun bieden.

 • tijdig en tijdelijk: de ondersteuning loopt zolang als nodig, maar niet langer dan nodig. Wanneer de school en/of de leerling zelfstandig verder kan, wordt de ondersteuning (tijdelijk) stopgezet.

 • systeemversterkend: leerondersteuners gaan aan de slag met de leerling, de leerkrach(en) en/of het schoolteam, zodat zij na een tijd ook zonder de leerondersteuner zelfstandig verder kunnen. Bovendien kunnen een leerkracht en een school dan in de toekomst ook gemakkelijker zelf aan de slag in een gelijkaardige situatie.

We ondersteunen in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm, waarbij we proberen om de maatregelen zoveel mogelijk te laten doorsijpelen in fase 0 en 1.

Scherm­afbeelding 2023-11-07 om 10.15.42.png

Welke principes hanteren we?

 • We gaan aan de slag binnen de verplichte opstarttermijn van 10 werkdagen.

 • We werken met vaste leerondersteuners per school. Zij nemen alle noden (aanmeldingen) binnen de school op.

  • We vragen aan de school om doorheen het schooljaar mee te prioriteren, als er nieuwe noden en dus ook nieuwe aanmeldingen bijkomen. Dit kan invloed hebben op de intensiteit, duur en frequentie van de ondersteuning.

  • Door te prioriteren en af te bakenen kunnen we ruimte maken voor nieuwe noden. 

  • De vaste leerondersteuners proberen zicht te krijgen op terugkerende noden om op schoolniveau (of voor meerdere klassen, jaren) aan de slag te kunnen gaan. Dit betekent dat we niet automatisch alle leerlingen individueel opvolgen.

 • Organisatorisch blijft de regie in handen van de school. 

 • We ondersteunen vanuit diversiteitsdenken (i.p.v. stoornisdenken), waarbij we de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als een deel van de klasgroep zien. Samen met alle partners wordt geprobeerd de barrières weg te werken en aanpassingen te doen, zodat de leerling zo goed mogelijk tot leren kan komen binnen de gewone klasomgeving.

 • In de meeste situaties is er geen pasklaar antwoord. Daarom proberen we samen naar oplossingen te zoeken. 

 • Mogelijke acties worden afgetoetst aan de volgende vragen:

  • Is de actie een antwoord op deze specifieke hulpvraag/leervraag van de school of leerkracht?

  • Maakt de actie de leerling zelfstandiger?

  • Kan de leerkracht in de toekomst deze acties ook toepassen bij andere leerlingen of in andere situaties?

  • Maak ik mezelf als ondersteuner overbodig op lange termijn?

  • Hoe kan de actie geïntegreerd worden in de schoolwerking? 

Met wie werken we samen?

We vormen samen met de verschillende partners een netwerk, waarbij we samen instaan voor de ondersteuning van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Elke partner heeft hierin vanuit zijn eigen rol ook een verantwoordelijkheid. We spreken dan ook van een collectieve verantwoordelijkheid. Welke taak elke partner opneemt, is afhankelijk van de aard van de zorgvraag en de timing binnen het traject. Belangrijk hierbij is wel dat er een goede communicatie is en er duidelijke afspraken gemaakt worden.

image.png

Meer info​

Wil je meer informatie, dan kan je die nalezen op de pagina over het leersteunmodel van de overheid of in de omzendbrief ‘Leersteun in het basis- en secundair onderwijs’.

bottom of page