top of page

  Verloop van de leersteun 

Vooraf

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften loopt de school samen met de ouders en het CLB een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). Hierbij wordt onderzocht welke bijkomende inzet van middelen, hulp of expertise voor de school of de leerling wenselijk en nodig is.

Als uit dit traject blijkt dat de genomen maatregelen onvoldoende antwoord bieden aan de nood die er is en de vraag zich in fase 2 of 3 van het zorgcontinuüm bevindt, kan het CLB een GC-, IAC- of OV4-verslag opstellen. Dit is nodig om leersteun te kunnen aanvragen.

De opstart van leersteun is pas mogelijk als het leersteuncentrum (leerondersteuner of anker) het Verslag ook effectief kan inkijken. Dit kan op 2 manieren:

 • door de automatische koppeling met IRIS in Diplon,
  (Hiervoor moeten door de school rechten toegekend worden aan de leerondersteuner of het anker.)

 • doordat de school het uploadt in Diplon.

De leersteun gebeurt in verschillende fasen

Aanmeldingsfase

 • Na de opmaak van een Verslag door het CLB, doet de school een aanvraag tot ondersteuning via Diplon. De aanmeldingen voor type 4, 6 of 7 worden automatisch doorgestuurd naar het Specifiek Leersteuncentrum Limburg. 

 • Deze aanmelding moet opnieuw gebeuren bij een inschrijving in een nieuwe school. Bij een heropstart na een (tijdelijke) afsluiting moet het dossier opnieuw geactiveerd worden.

 • Wanneer een school een nieuwe leerling met een IAC-Verslag inschrijft onder ontbindende voorwaarde, moet eerst de afweging gemaakt worden of de leerling mee kan in het gemeenschappelijk curriculum of met een IAC. Dit gebeurt binnen de 60 kalenderdagen. Het is heel belangrijk om dan toch al leersteun aan te vragen!
  Wanneer er bij een leerling gewijzigde noden zijn doorheen het schooljaar (omzetting van een GC-verslag naar een IAC- of OV4-verslag), is het ook belangrijk om de juiste procedure te volgen.

 • Ook bij een OV4-Verslag wordt een leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

 • Let op! De school moet dus goed nakijken over welk Verslag de leerling beschikt. Bij een IAC-verslag of OV4-verslag volgt de school de juiste procedures. Voor ondersteuning hierbij kan de school terecht bij de CLB-medewerker, beleidsmedewerker inclusie (Dorien Timmermans) of de pedagogisch begeleider ‘Zorg en kansen’  (Hun contactgegevens vind je hier.)
  Meer info over een IAC vind je op de PRO.-website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

Opstartfase

 • De opstart vindt pas plaats wanneer Verslag zichtbaar is in Diplon en toegankelijk is voor het leersteuncentrum (leerondersteuner of anker).

 • Er vindt een opstartgesprek plaats met de verschillende partners. 

 • We proberen de hulp- en/of leervraag van de school en/of leerkracht helder te krijgen. 

 • We formuleren concrete doelen.

 • Al van bij de start wordt samen met de partners de mogelijke frequentie, intensiteit en duur besproken. De leersteun blijft niet automatisch een volledig schooljaar doorlopen en zal misschien niet elke keer op dezelfde manier ingevuld worden.

 • De leerondersteuner vult de CirCQel aan in Diplon.

 • De school geeft inzage in de CirCQel aan de leerkracht(en), ouders …

 

Ondersteuningsfase

 • We gaan aan de slag met de leerling, klas, leerkracht(en) en/of het team. 

 • De ondersteuning is flexibel en op maat op het vlak van frequentie, intensiteit en inhoud, afgestemd op de hulp- en/of leervraag. Ook tijdens het traject kan deze leersteun aangepast worden.

 • Er wordt op geregelde en afgesproken tijdstippen geëvalueerd. 

 • Na het evalueren van de doelen, hulp- en leervragen kan gekozen worden voor:

  • Verderzetten: de doelen, inhoud, frequentie, intensiteit kunnen eventueel bijgestuurd worden.

  • Afsluiten: wanneer de leerling/leerkracht/school zelfstandig aan de slag kan met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. Een heropstart is mogelijk na overleg tussen de school en het CLB. 

 • Voor nog lopende ondersteuningen vindt aan het einde van het schooljaar een evaluatiegesprek plaats met de verschillende partners i.f.v. het nieuwe schooljaar.

 • In de loop van de ondersteuningsfase houdt de leerondersteuner de CirCQel (= het dossier van de leerling) bij in Diplon.

 • Er wordt op geregelde en afgesproken tijdstippen geëvalueerd. Dit wordt ook aangevuld de CirCQel. De school en andere partners die inzagerechten hebben, kunnen die steeds in Diplon raadplegen. 

 

Afsluiten

 • Na overleg met alle partners kan er overgegaan worden tot het afsluiten van de leersteun. De leerondersteuner geeft dit in in Diplon. Dit betekent dat de leersteun op inactief staat. Deze kan steeds opnieuw geactiveerd worden, indien nodig.

 • Mogelijke redenen om over te gaan tot afsluiten zijn: de doelen zijn bereikt, de leerling gaat in opname (en er zijn geen schoolse doelen), de ouders/of de leerling wensen geen leersteun meer, de leerling verandert van school, de leerling stopt met school, de leerling gaat over naar het secundair …

 • Indien er een nieuw Verslag wordt opgemaakt onder een andere typologie die wij niet ondersteunen (type 4, 6 en 7), moet de leersteun eerst afgesloten worden. Nadien wordt er opnieuw aangemeld met het nieuwe Verslag.

 

Heropstart

 • Voor er een heropstart kan zijn, moet er een overleg tussen de school en het CLB plaatsvinden om de ondersteuningsnood terug helder te krijgen.

 • De school heropent het dossier in Diplon.

Overgangsmomenten​

Welke acties moeten er ondernomen worden bij de verschillende overgangen?

 • Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs
  De leersteun kan automatisch verder lopen na een evaluatie.

 • Bij de overgang van lager naar secundair onderwijs
  Er moet opnieuw contact opgenomen worden met het CLB, als uit de evaluatie blijkt dat verdere leersteun nodig is. Er moet dan een nieuw Verslag opgemaakt worden, omdat het oude vervalt aan het einde van het lager onderwijs. De secundaire school moet een nieuwe aanmelding doen. De leerondersteuner sluit het dossier af.

 • Bij de overgang naar een andere school
  De leerondersteuner sluit het dossier af en de nieuwe school doet een nieuwe aanmelding.

 • Bij de overgang naar het hoger onderwijs
  Indien een student bij de overstap van secundair naar hoger onderwijs of in de loop van zijn studieperiode in het hoger onderwijs van ondersteuning gebruik wenst te maken, neemt hij/zij contact op met het aanspreekpunt zorg van de instelling die te vinden is op de website van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO).

Meer info: omzendbrief

​Wil je meer informatie, dan kan je die nalezen op de pagina over het leersteunmodel van de overheid of in de omzendbrief ‘Leersteun in het basis- en secundair onderwijs’.

bottom of page