top of page

○   Visie 

Wettelijk kader

Sinds 1 september 2023 is het Decreet Leersteun van kracht.

Onze visie, inclusie waarmaken, kadert hier volledig in. Redelijke aanpassingen zijn dan ook een recht voor alle leerlingen. Het is sinds 2021 opgenomen in de grondwet.

De belangrijkste decreten en verdragen zijn:

 • De universele rechten van de mens: mensen moeten gelijkwaardig behandeld worden

 • Verdrag inzake Rechten van Personen met een Handicap: Recht op onderwijs (Art. 24)

  • Recht op inclusief onderwijs

  • Recht op non-discriminatie

  • Recht op redelijke aanpassingen

 • Gelijkekansendecreet: verbod op weigeren van redelijke aanpassingen

 • M-decreet: maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 • Grondwet: recht op inclusie in de samenleving, met recht op redelijke aanpassingen

 • Decreet Leersteun​

Richtinggevende principes

De belangrijkste richtinggevende principes binnen onze werking zijn:

 1. Verbondenheid/verankering van een leerondersteuner met enige continuïteit voor de leerlingen (op zorgniveau 2 en 3) en het leerkrachtenteam in de school/campus/scholengemeenschap

 2. Borgen en versterken van professionaliteit, expertise en coaching

 3. Co-creatie vanuit gelijkwaardigheid van en waardering voor alle partners

 4. Homogene betekenisgeving van de inclusiegedachte

 5. Rechtvaardige, gelijkgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening in Limburg

 6. Grondige communicatie over de werking van het leersteuncentrum:

  • door alle actoren, naar alle belanghebbenden

  • met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare

Kwaliteitsvolle leersteun

 • Leersteun bevordert de maximale ontplooiing, de leerwinst, het welbevinden, de zelfredzaamheid en de volwaardige participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs.

 • Leersteun versterkt de competenties van leraren en schoolteams in scholen voor gewoon onderwijs in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur

 • Leersteun wordt leerling-, leerkracht- en/of teamgericht ingezet

 • Leersteun past binnen het Referentiekader voor kwaliteitsvolle leersteun

Meer info​

bottom of page